Puistolan Urheilijat ry Oman kylän liikuttaja

Seuran säännöt

Puistolan Urheilijat r.y. 


SÄÄNNÖT 


1§ 
Yhdistyksen nimi on Puistolan Urheilijat r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 


SEURAN TARKOITUS 


2§ 
Seuran tarkoitus on edistää liikuntaharrastusta luomalla edellytyksiä seuran toiminta-alueella jäsenille kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilun harrastamiseen kullekin edellytystensä ja tarpeittensa mukaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutusta, valmennusta ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa fyysisesti ja henkisesti vireitä kansalaisia. Seura pyrkii eri tavoin kiinnittämään viranomaisten ja yhteisöjen huomiota toimintaympäristössään liikuntatoimessa havaitsemiinsa epäkohtiin sekä pyrkii omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja – välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Seura toimii yhteisyössä urheilun keskusjärjestöjen, erikoisliittojen, muiden liikunta-, kasvatus-, sivistys-, j akansalaisjärjestöjen sekä Helsingin kaupungin kanssa. Seura voi liittyä eri urheilu- ja lajiliittojen sekä urheiluseurojen jäseneksi. 

3§ 
Toimintansa rahoittamiseksi seura voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä. Seura voi myös harjoittaa kioskikauppaa, kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä. Seura voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Seura voi omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia. Seura voi välittää jäsenilleen omakustannushintaan urheiluvälineitä, ja asusteita sekä pääsylippuja. Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

 
SEURAN JÄSENET 


4§ 
Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, seuran yleisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 
 
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 
Seuran jäsen saa vapaajäsenen oikeudet oltuaan seuran täysivaltainen jäsen 20 vuotta. 
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

5§ 
Seuran jäsenen on suoritettava seuralle liittymis-, jäsen-, ja jaostomaksua, joiden suuruudesta sekä maksutavasta ja –ajasta päätetään seuran syyskokouksessa. Maksamattomasta jäsenmaksusta voidaann periä perintämaksu. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta ja antaa jäsenelle vapaajäsenoikeudet jäsenen seuralle tekemistä huomattavista urheilullisista-, taloudellisista tai muista palveluksista tai tämän oltua seuran jäsenenä 20 vuotta. Jäsen vapautuu tällöin jäsenmaksuvelvollisuudesta.

 
SEURASTA EROAMINEN JA KURINPITOTOIMET 


6§ 
Jos jäsen haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai seuran puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erostaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tullut johtokunnan tai seuran puheenjohtajan tietoon tai kun ilmoitus on kokouksessa tehty. Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.  
 
Johtokunta päättää jäsenen erottamisesta kokonaan tai määräajaksi, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksunsa, toimii merkittävällä tavalla vastoin seuran tarkoitusta tai käyttäytyy muuten epäurheilijamaisesti. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asian omaisen tietoon kymmenen (10) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kun siitä erikseen on määrätty. 

7§ 
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 


SEURAN KOKOUKSET 


8§ 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous lokamarraskuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta. 


Kevätkokouksessa 


1. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi-ja tilikertomus edelliseltä tilikaudelta ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

3. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat. 
 

Syyskokouksessa 


1. Päätetään urheilumuodoista ja jaostot jotka ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena, sekä jaostoista, joissa toimintaa harjoitetaan.

2. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

a.  toimintasuunnitelma

b.  yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

c.  talousarvio

3. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

4. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

5. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat henkilöt.

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, jaosto- ja kannattajamaksujen suuruus.

7. Valitaan tarvittaessa edustajat eri liittojen, seurojen, järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin tai muihin kokouksiin.

8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat. 
 
9§ 
 Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutusta jäsenistä on jonkun määrätyn asian käsittelemistä varten tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. 
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet edellä mainitulla tavalla siitä esityksen. 


10§ 
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. 
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. 
Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa suljettu lippuäänestys. 
Jokaisella johtokunnan hyväksymällä ja kokoukseen mennessä liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella seitsemäntoista (17) vuotta täyttäneellä henkilöllä on yksi ääni. 
Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä. 


KOKOUSKUTSUT 

11§ 
Kokouskutsut seuran kokouksiin on toimitettava jäsenistölle kirjallisesti, tai julkaistava seuran syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä tai seuran virallisella ilmoitustaululla vähintään 14 päivää ennen kokousta. 


JOHTOKUNTA 

12§ 
Seuran toimintaa johtaa ja siitä vastaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Se huolehtii seuran taloudesta ja omaisuuden hoidosta ja edustaa seuraa. Johtokuntaan valitaan yhdeksi toimikaudeksi puheenjohtaja, ja kahdeksi toimikaudeksi kuusi, kahdeksan tai kymmenen jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perustella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Tällöin heillä ei ole äänioikeutta. Seuralla voi olla myös toiminnanjohtaja tai muita toimihenkilöitä jotka johtokunta valitsee. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun kolmas osa johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.  Kutsu johtokunnan kokoukseen on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Jaostojen puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä edellä on todettu: 
1.  Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 
3. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
4. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
5. Vastata eri urheiluliittojen ja urheiluseuran sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
6. Pitää jäsenluetteloa.
7. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
8. Päättää ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
9. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin mitä seuran etu vaatii.
10. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
13 § 
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava.  Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

14 § 
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Johtokunta voi valtuuttaa myös seuran täysi-ikäisen jäsenen allekirjoittamaan kilpailutoiminnan edellyttämät kilpailulisenssit ja muut niihin rinnastettavat asiapaperit. 

15 § 
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 

16 § 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus. 

17 § 
Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 

18 § 
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on jäljelle jääneet varat luovutettava Puistolan Urheilu- ja Nuorisotukisäätiölle käytettäväksi säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallituksen määräämällä tavalla. 

19 § 
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.